Kontakt

mgr Łukasz Przelaskowski

telefon kontaktowy:

+48 - 782 - 213 - 727

e-mail: admin@rodprzelaskowskich.com


Skype: poszukiwaczeprzodkow

 


 

Inne źródła kontaktu:

linkedingoogleplus twitter

 


Fanpage:

facebookFundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa

facebookPoszukiwacze Przodków - Łukasz Przelaskowski

  

Archiwiści rodowi

facebookŁukasz Przelaskowki


facebookJan Przelaskowski

Wyszukiwarka

I.Postanowienia ogólne i definicje

§ 1
1.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) strona http://rodprzelaskowskich.com/drzewo.html , która jest wbudowana pod stronę http://rodprzelaskowskich.com> , gdzie obu portali internetowych właścicielem i administratorem jest Łukasz Przelaskowski – jako osoba fizyczna, reprezentujący Fundację Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa - jako Prezes i Fundator ( www.FundacjaPrzelaskowskich.pl ), pod której opieką znajdują się ww. portale ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu rodzinnego , zwany dalej „Regulaminem”.
2.
Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług w Serwisie, wymagania techniczne korzystania z usług w Serwisie, warunki zawierania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki Właściciela portalu, administratora i Użytkownika oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
3.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Beneficjent Rzeczywisty w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

Forum– część Serwisu dostępna pod adresem http://rodprzelaskowskich.com/forum/kategorie.html pozwalająca na wymianę opinii pomiędzy Użytkownikami.

Hasło Dostępowe– ciąg znaków używany do identyfikacji Użytkownika oraz uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika,

Konto Użytkownika– przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto w Serwisie, na którym następuje rejestracja złożonych edycji własnego profilu konta, kont swojej rodziny bądź kont najbliższych osób, spokrewnionych ze swoją rodziną, jako przedstawiciel swojej linii rodowej czyli zdefiniowane przez Użytkownika na Koncie Użytkownika,

Nazwa Użytkownika– ciąg znaków identyfikujący Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika,

Administrator– osoba fizyczna zarządzająca stronami i serwisem usług opisanych w Regulaminie,

Właściciel – osoba fizyczna tj. Łukasz Przelaskowski z adresem zamieszkania Rynek 14/57, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska, która założyła i zbudowała stronę z portalem rodzinnym w mocy, której oba są utrzymywane tj. Opłacane serwery, domeny, programy antywirusowe, aktualizowane nowe oprogramowania, koszty wsparcia firm w przypadku zagrożeń ataku wirusów, hakerów, a strony odnawiane, przebudowywane, dopasowywane pod najnowsze na świecie wymagania prawne, społeczne i techniczne, będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie.

Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa – organizacja pozarządowa, której Prezesem i Fundatorem, jest Łukasz Przelaskowski, mająca siedzibę Rynek 14 / 57, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska. Za zgodą Właściciela portali http://rodprzelaskowskich.com/drzewo.html  oraz www.RodPrzelaskowskich.com  obie strony są pod opieką Fundacji w rozumieniu możliwości korzystania ze zgromadzonych tam danych poprzez archiwizację dokumentów rodziny Przelaskowskich, kontaktowania się z członkami rodziny i osób z nazwiskiem Przelaskowskich powiązanych, a dalej możliwością korzystania z materiałów według celów statutowych Fundacji dostępnych na stronie www.FundacjaPrzelaskowskich.pl .

Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowisko Polityczne - w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu http://rodprzelaskowskich.com/drzewo.html

Serwis– platforma internetowa w rozumieniu portal rodzinny, dostępna pod stroną http://rodprzelaskowskich.com/drzewo.html

Ustawa o ochronie danych osobowych– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu– ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poza 455),

Użytkownik– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie,

Treść Regulaminu udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, oraz jest przesyłana na adres e-mail użyty przy rejestracji.

§ 4.

W ramach Serwisu Właściciel/Administrator świadczy na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w § 7 Regulaminu, usługę polegającą na pośrednictwie w zakresie archiwizacji własnego i rodziny drzewa genealogicznego oraz jego rozbudowę, ponadto wykonuje określone w Regulaminie czynności. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim polega na:
1.
Przyjmowaniu Zleceń w pomocy archiwizacji własnych drzew genealogicznych i ich rozbudowywaniu ,
2.
Dopasowaniu zgłoszonych osób poprzez rejestrację do danej linii rodowej bądź utworzeniu nowego dla nich drzewa genealogicznego powiązanego z rodem Przelaskowskich po przedstawieniu dowodów potwierdzających powiązania z rodzinne z nazwiskiem Przelaskowski/a.
3.
Rejestracji danych na koncie użytkownika,
4.
Wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną np. E-mailową na wskazane konto przy rejestracji,
5.
Współpracę przy rozbudowywaniu i utrzymaniu strony tj. portalu drzewa rodzinnego, strony rodowej, która jest pod opieką Fundacji Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa.

§ 5.

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony wymagane są:

1. system operacyjny Windows (XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne z dostępem do sieci Internet,
2. przeglądarka internetowa IE 9.x lub Firefox, lub Chrome w najnowszej wersji, obsługujące szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie,
3. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e-mail Użytkownika oraz udostępnianych na stronie internetowej Serwisu.

2. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (klucz 128 bitów).
3.
W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie przez Użytkownika obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
4.
Wyłączenie obsługi JavaScript oraz plików cookies może w szczególnych przypadkach powodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji Serwisu. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywacji obsługi JavaScript oraz plików cookies przez Użytkownika.
5.
Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 10 minut od podjęcia przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie.

§ 6.

1. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu.
2.
Zawarcie z Właścicielem umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą Rejestracji przez Użytkownika i jej potwierdzeniu, które przyjdzie na wskazany przy rejestracji adres E-mail zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.

§ 7.

Operator świadczy usługę w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1.
rejestracji w Serwisie,
2.
dobrowolnym wsparciu Fundacji Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa w formie darowizny na konto Fundacji, której dane znajdzie pod stroną http://fundacjaprzelaskowskich.pl/kontakt/
3.
pozytywnej Identyfikacja Użytkownika przez Administratora,
4.
w przypadku potrzeby potwierdzenia więzi rodzinnych z domem Przelaskowskich złożeniu przez Użytkownika odpowiednich dokumentów, danych wyznaczonych przez Właściciela/Administratora na wskazany adres e-mail lub pocztowy.

II. Rejestracja w Serwisie

§ 8.

1. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu oraz wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, a obejmującego m.in.:

1. podanie adresu email Użytkownika.
2.
podanie Hasła Dostępowego, które musi składać się z co najmniej 6 znaków, złożonych z małych i wielkich liter (a-z lub A-Z), cyfr (0-9) oraz znaków specjalnych (?_!@#$),
3.
podania innych danych wymaganych przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.

2. W przypadku, gdy Rejestracja nie jest realizowana w imieniu i na rzecz Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Administratowi dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik przesyła na adres Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa , Rynek 14/57, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska.
3.
Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4.
Użytkownik będący Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne celem zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 1 powyżej, przesłać na adres Właściciela pisemne oświadczenie o którym mowa w art. 9 e Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
5.
Świadczenie przez Operatora na rzecz Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez właściciela, a także wsparte pisemną decyzją, co najmniej jednej osoby z Zarządu Fundacji Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6.
Wypełniony kwestionariusz/formularz rejestracyjny należy skopiować bądź zrobić tzw. Print Screan – zrzut ekranu i wysłać dodatkowo na adres Administratora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 9.

1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że:

1.zapoznał się z Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część informacjami na stronie Serwisu, oraz akceptuje ich treść bez jakichkolwiek zastrzeżeń,
2.
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela/Administratora i Fundację Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa w celach związanych ze świadczonymi usługami oraz wykonywanymi czynnościami na rzecz Użytkownika,
3.
został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
4.
wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela/Administratora i Fundację Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa, informacji związanych z wykonaniem Usługi oraz działaniem Serwisu, w tym informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu, poprzez przesyłanie ich na adres e-mail zdefiniowany na Koncie Użytkownika,
5.
uzyskał zgody i zezwolenia do edycji konta własnego oraz osób powiązanych z jego rodziną bliższą i dalszą w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek,
6.
przyjmuje do wiadomości, że Właściciel/Administrator , zgodnie z przyjętymi zasadami świadczenia usług, nie zwraca się do Użytkownika o przekazanie hasła przez pocztę e-mail, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania hasła Właścicielowi/Administratowi przez pocztę e-mail.

2. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Właściciela/Administratora niezgodnie z Regulaminem.

§ 10.

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych, o których mowa w § 8 Regulaminu, przekazanych Właścicielowi/Administratowi oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. W szczególności zmiany nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu zamieszkania, zmian danych w swojej rodzinie np. Zamążpójście/ożenienie się, Urodzenie się nowego dziecka.
2.
W przypadku, gdy Właściciel/Administrator poweźmie wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Właściciel /Administrator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
3.
Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej Właściciel /Administrator może w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zażądać od Użytkownika dodatkowych danych, ponad dane określone w § 8 Regulaminu oraz dokumentów potwierdzających te dane, w szczególności numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość. Do czasu przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz dokumentów potwierdzających te dane Właściciel/Administrator może wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika.
4.
Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła Dostępowego w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
5.
W przypadku utraty Hasła Dostępowego przez Użytkownika, Administrator umożliwi jego odzyskanie za pośrednictwem podanego adresu E-mail .

§ 11.

1. W trakcie procesu Rejestracji Administrator dokonuje weryfikacji prawidłowości danych przekazanych przez potencjalnego Użytkownika w formularzu rejestracji poprzez wysłanie linka potwierdzającego na e-mail podany w formularzu rejestracji.
2.
Zakończenie procesu Rejestracji w Serwisie następuje z momentem uruchomienia linka otrzymanego na e-mail Użytkownika, a następnie potwierdzenie przez Administratora.

§ 12.

1. Z chwilą dokonania Rejestracji oraz weryfikacji adresu poczty e-mail Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie.
2.
Korzystanie przez Użytkownika z Konta Użytkownika wymaga zalogowania poprzez użycie przypisanej Użytkownikowi Nazwy Użytkownika bądź adresu e-mail oraz Hasła Dostępowego.
3.
Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom.
4.
Właściciel/Administrator może dokonywać odpowiednich zapisów dotyczących danych wprowadzonych na Koncie Użytkownika w szczególności w następujących przypadkach.

1. Na prośbę Użytkownika w formie e-mail , gdzie Użytkownik może wymienić swoje uwagi, prośby do zmiany danych swojego konta.
2.
Na prośbę opieki i edycji swojego konta z uwagi np. na brak czasu lub niewiedzę do edycji i użytkowania konta w formie kontaktu przez e-mail.
3.
Na prośbę opieki i edycji konta przez rodziców wobec swoich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, bądź sami nie mogą prowadzić ich kont, kontakt w formie e-mail do Administratora.
4.
w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

§ 13.

Na wniosek Użytkownika, Właściciel/Administrator przekaże Użytkownikowi w formie skanów na adres e-mail podany przez Użytkownika dokumenty związane ze świadczonymi przez Właściciela/Administratora bądź Fundację Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa na rzecz Użytkownika usługami oraz wykonywanymi czynnościami. Za czynności związane z przygotowaniem oraz wysyłką Właściciel/Administrator bądź Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa w formie email nie pobierają opłat.

§ 14.

1. Wszelkie zapytania, uwagi, propozycje, nowości, sugestie w temacie drzewa rodu Przelaskowskich proszę kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Wszelkie zapytania, uwagi, propozycje, nowości, sugestie, chęć współpracy bądź pomocy dla Fundacji Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa należy kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright by Łukasz Przelaskowski 2010. Wykonanie: Anhor